Obowiązek Informacyjny

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski
44-190 KNURÓW
UL. STOKROTKI 10
NIP: 6421254008
Tel: 668 167 080
email: biuro@aw-systems.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Realizacja umów zawartych z firmą Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Marketing (w tym profilowanie) produktów oferowanych przez firmę Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Wewnętrzne cele administracyjne firmy Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową.
 • Marketing (w tym profilowanie) produktów oferowanych przez firmę Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski.
 • Wewnętrzne cele administracyjne firmy Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

 • do czasu zakończenia umowy z firmą Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski w zakresie realizacji umowy
 • po zakończeniu umowy do czasu wymaganego przez przepisy i zakres prawa
 • do czasu zakończenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy
 • do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody

Informacje o prawach dotyczących danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania ich usunięcia,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z firmą Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z firmą Advanced Water Systems Arkadiusz Ogonowski.